gebruikersvoorwaarden van randstad.

Deze (werkenbij) website wordt aan u beschikbaar gesteld door Randstad Nederland bv, mede namens haar dochtermaatschappijen (hierna: ‘Randstad’). Randstad Nederland bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Randstad Nederland bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33149482.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Randstad behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website en/of app zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing. Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden Mijn Randstad), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of app, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Randstad of haar licentiegevers. Randstad verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of app met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Randstad via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals vacatures,beeldmateriaal en content zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Randstad, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website en/of app van Randstad geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Randstad en hierbij een link naar de website van Randstad wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website en/of app wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Randstad er niet voor instaan dat de informatie op de website en/of app altijd juist en volledig is. Evenmin kan Randstad instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website en/of app. Randstad sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Randstad.

Randstad is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of app op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Randstad zich het recht voor om op de website en/of app aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website en/of app bevat hyperlinks naar websites van derden. Randstad is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Randstad gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website en/of app te gebruiken op een manier die Randstad, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of app, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Onverminderd haar overige rechten behoudt Randstad zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Randstad of derden.

Top